CHMAJ GROUP | Audyt i doradztwo logistyczne
Ekspercka ocena procesów i zasobów logistycznych, ze wskazaniem kluczowych problemów. Wsparcie w podejmowaniu decyzji usprawniających logistykę.
łukasz, chmaj, logistyka, biznes, efektywność, strategia, procesy, infrastruktura, organizacja, kadry, audyt, audyty, doradztwo, logistyczne, logistyczny, magazyn, magazynowy, łańcuch, dostaw, łańcucha, dostaw
192
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-192,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Audyt i doradztwo logistyczne

Audyt logistyczny jest ekspercką oceną stanu logistyki firmy lub jej wyodrębnionego obszaru.

Jego przeprowadzenie jest niezbędne, w celu uzyskania rzetelnego obrazu sytuacji logistycznej firmy oraz zidentyfikowania kluczowych problemów, występujących w badanym obszarze.
Wnioski płynące z audytu powalają na wskazanie możliwych usprawnień, stanowiąc punkt wyjścia dla podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Doradztwo logistyczne, które oferujemy naszym klientom, polega na dostarczaniu kompleksowego wsparcia w oparciu o wiedzę, doświadczenie i twarde dane, uzyskane w wyniku audytu.
Efektem profesjonalnego doradztwa jest mierzalny wzrost efektywności logistycznej firmy, sprzyjający realizacji jej strategicznych celów.
Doświadczenie płynące ze współpracy z klientami o zróżnicowanym profilu działalności, zarówno w obszarze asortymentu, jak i modelu sprzedaży oraz holistyczne spojrzenie na organizację, pozwala nam tworzyć optymalne rozwiązania, w których logistyka doskonale współgra z pozostałymi działami w firmie.

Audyt logistyczny firmy:

 • Dostarcza rzetelnej wiedzy o efektywności procesów i organizacji logistyki przedsiębiorstwa
 • Wskazuje obszary potencjalnych oszczędności, wynikających ze zwiększenia efektywności zasobów i procesów
 • Służy ocenie adekwatności aktualnej struktury logistycznej firmy, w postaci zasobów ludzkich, rzeczowych i informatycznych, do wymagań długookresowej strategii przedsiębiorstwa
 • Ocenia stopień gotowości firmy do wdrożenia rozwiązań automatycznych

Audyt magazynowy:

 • Identyfikuje problemy związane z efektywnością procesów magazynowych w oparciu o analizę danych logistycznych, rozmowy z pracownikami i obserwację uczestniczącą
 • Dostarcza informacji o stosowanych praktykach, oceniając ich skuteczność w odniesieniu do realizowanej strategii firmy
 • Ocenia stopień dopasowania istniejącej infrastruktury i jej rzeczywistego wykorzystania do bieżących i przyszłych potrzeb organizacji

Audyt łańcucha dostaw:

 • Obejmuje swoim zakresem sferę kosztów, bezpieczeństwa i elastyczności systemu
 • Dostarcza rzetelnych danych na temat efektywności wykonywanych operacji
 • Identyfikuje obszary obniżonej efektywności
 • Umożliwia eliminację zbędnych procesów, będących źródłem nadmiernej czaso- i kosztochłonności
 • Stanowi podstawę do podejmowania decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym

Dane uzyskane w wyniku audytu, stanowią punkt wyjścia dla doradztwa:

 • Formułującego kierunek i skalę podejmowanych zmian
 • Wskazującego obszary możliwych usprawnień
 • Identyfikującego pola potencjalnych oszczędności
 • Minimalizującego ryzyka projektowe i inwestycyjne
 • Dopasowującego skalę zmian do długoterminowej strategii organizacji

Doradztwo magazynowe, realizowane w oparciu o dane audytowe, na drodze ścisłej współpracy z zarządem i właścicielami procesów logistycznych, niesie za sobą szereg korzyści w postaci:

 • Minimalizacji ponoszonych kosztów magazynowych
 • Zwiększenia efektywności systemu składowania
 • Ograniczenia stopnia ryzyka inwestycyjnego w odniesieniu do infrastruktury magazynowej
 • Odpowiedniego doboru systemu IT zarządzającego magazynem
 • Zmniejszenia stopnia fluktuacji zasobów ludzkich
 • Określenia stopnia potencjalnego wykorzystania automatyki magazynowej
 • Istotnego wpływu na czas i efektywność czynności operacyjnych

Doradztwo w obszarze łańcucha dostaw:

 • Dostarcza praktycznych, spójnych ze strategią rozwiązań, zwiększających wydajność systemu
 • Umożliwia ograniczenie wielkości stoku, przy jednoczesnym zapewnieniu szybkiej dostępności towaru
 • Pomaga udoskonalać relacje pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw
 • Redukuje czas i koszty związane z prowadzeniem operacji
 • Pozwala uelastycznić i dostosować istniejące rozwiązania do zmieniających się warunków wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Ogranicza ryzyko związane z podejmowaniem błędnych decyzji, mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo i koszty obsługi systemu